Política de Privacitat

AVÍS LEGAL

0. OBJECTE I ACCEPTACIÓ

El present avís legal regula l’ús del lloc web www.restaurantcanpau.com (en endavant, LA WEB), del qual és titular RESTAURANT CAN PAU, SL (en endavant, EL PROPIETARI DE LA WEB).

La navegació pel lloc web del PROPIETARI DE LA WEB atribueix la
condició d’usuari del mateix i implica l’acceptació plena i sense
reserves de totes i cadascuna de les disposicions incloses en aquest
Avís Legal, que poden patir modificacions.

L’usuari s’obliga a fer un ús correcte del lloc web de conformitat
amb les lleis, la bona fe, l’ordre públic, els usos del tràfic i el
present Avís Legal. El usuari respondrà davant EL PROPIETARI DE LA WEB o
davant de tercers, de qualssevol danys i perjudicis que poguessin
causar com a conseqüència del incompliment d’aquesta obligació.

1. IDENTIFICACIÓ I COMUNICACIONS

EL PROPIETARI DE LA WEB, en compliment de la Llei 34/2002, de 11 de
juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç
electrònic, l’informa de que:

La seva denominació social és: RESTAURANT CAN PAU, SL
El seu NIF es: B17087362.
El seu domicili social està a: CTRA. DE LA JONQUERA A CANTALLOPS, KM 6,7 – 17708 CANTALLOPS – (GIRONA)

Per comunicar-se amb nosaltres, posem a la seva disposició diferents mitjans de contacte que detallem a continuació:

Tfno: 972 55 48 81
Email: info@restaurantcanpau.com

Totes les notificacions i comunicacions entre els usuaris i EL
PROPIETARI DE LA WEB es consideraran eficaços, a tots els efectes, quan
es realitzin a través de correu postal o qualsevol altre mitjà dels
detallats anteriorment.

2. CONDICIONS D’ACCÉS I UTILITZACIÓ

El lloc web i els seus serveis són d’accés lliure i gratuït, no
obstant això, EL PROPIETARI DE LA WEB condiciona la utilització d’alguns
dels serveis oferts a la seva web al previ emplenament del corresponent
formulari.

L’usuari garanteix l’autenticitat i actualitat de totes aquelles
dades que comuniqui al PROPIETARI DE LA WEB i serà l’únic responsable de
les manifestacions falses o inexactes que realitzi.

L’usuari es compromet expressament a fer un ús adequat dels
continguts i serveis d’ EL PROPIETARI DE LA WEB i a no utilitzar per,
entre d’altres:
a ) Difondre continguts, delictius, violents,
pornogràfics, racistes, xenòfob, ofensius, d’apologia del terrorisme o,
en general, contraris a la llei o a l’ordre públic.
b ) Introduir en
la xarxa virus informàtics o realitzar actuacions susceptibles
d’alterar, malmetre, interrompre o generar errors o danys en els
documents electrònics, dades o sistemes físics i lògics d’EL PROPIETARI
DE LA WEB o de terceres persones, així com obstaculitzar l’accés
d’altres usuaris al lloc web i als seus serveis mitjançant el consum
massiu dels recursos informàtics a través dels quals EL PROPIETARI DE LA
WEB presta els seus serveis.
c ) Intentar accedir als comptes de
correu electrònic d’altres usuaris o a àrees restringides dels sistemes
informàtics del PROPIETARI DE LA WEB o de tercers i , si s’escau,
extreure informació.
d) Vulnerar els drets de propietat intel·lectual
o industrial, així com violar la confidencialitat de la informació d’EL
PROPIETARI DE LA WEB o de tercers.
e) Suplantar la identitat d’un altre usuari, de les administracions públiques o d’un tercer.
f
) Reproduir, copiar, distribuir, posar a disposició o de qualsevol
altra forma comunicar públicament, transformar o modificar els
continguts, llevat que es compti amb l’autorització del titular dels
corresponents drets o això resulti legalment permès.
g ) Demanar
dades amb finalitat publicitària i de remetre publicitat de qualsevol
classe i comunicacions amb fins de venda o altres de naturalesa
comercial sense que hi hagi prèvia sol·licitud o consentiment.

Tots els continguts del lloc web, com ara textos, fotografies,
gràfics, imatges, icones, tecnologia, programari, així com el seu
disseny gràfic i codis font, constitueixen una obra la propietat pertany
al PROPIETARI DE LA WEB, sense que puguin entendre cedits a l’usuari
cap dels drets d’explotació sobre els mateixos més enllà de
l’estrictament necessari per al correcte ús del web.

En definitiva, els usuaris que accedeixin a aquest lloc web poden
visualitzar els continguts i efectuar, si escau, còpies privades
autoritzades sempre que els elements reproduïts no siguin cedits
posteriorment a tercers, ni s’instal·lin a servidors connectats a
xarxes, ni siguin objecte de cap tipus d’explotació.

Així mateix, totes les marques, noms comercials o signes distintius
de qualsevol classe que apareixen al lloc web són propietat del
PROPIETARI DE LA WEB, sense que pugui entendre que l’ús o accés al
mateix atribueixi a l’ usuari dret sobre els mateixos.

La distribució, modificació, cessió o comunicació pública dels
continguts i qualsevol altre acte que no hagi estat expressament
autoritzat pel titular dels drets d’explotació queden prohibits.

L’establiment d’un hiperenllaç no implica en cap cas l’existència de
relacions entre EL PROPIETARI DE LA WEB i el propietari del lloc web a
la que s’estableixi, ni l’acceptació i aprovació per part del PROPIETARI
DE LA WEB dels seus continguts o serveis. Aquelles persones que es
proposin establir un hiperenllaç prèviament han de demanar autorització
per escrit al PROPIETARI DE LA WEB. En tot cas, l’hiperenllaç únicament
permetrà l’ accés a la home -page o pàgina d’inici del nostre lloc web,
així mateix haurà abstenir-se de realitzar manifestacions o indicacions
falses , inexactes o incorrectes sobre EL PROPIETARI DE LA WEB, o
incloure continguts il·lícits, contraris a les bons costums i l’ordre
públic.

EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’ús que cada usuari
li doni a els materials posats a disposició en aquest lloc web ni de
les actuacions que realitzi en base als mateixos.

3. EXCLUSIÓ DE GARANTIES I DE RESPONSABILITAT

El contingut del present lloc web és de caràcter general i té una
finalitat merament informativa, sense que es garanteixi plenament
l’accés a tots els continguts, ni la seva exhaustivitat, correcció,
vigència o actualitat, ni la seva idoneïtat o utilitat per a un objectiu
específic.

EL PROPIETARI DE LA WEB exclou, fins on permet l’ordenament jurídic,
qualsevol responsabilitat pels danys i perjudicis de tota naturalesa
derivats de:

a ) La impossibilitat d’accés al lloc web o la falta de veracitat,
exactitud, exhaustivitat i /o actualitat dels continguts, així com
l’existència de vicis i defectes de tota classe dels continguts
transmesos, difosos, emmagatzemats, posats a disposició als quals s’hagi
accedit a través del lloc web o dels serveis que s’ofereixen.
b ) La
presència de virus o d’ altres elements en els continguts que puguin
produir alteracions en els sistemes informàtics , documents electrònics o
dades dels usuaris .
c) L’incompliment de les lleis, la bona fe,
l’ordre públic, els usos del tràfic i el present avís legal com a
conseqüència de l’ús incorrecte del lloc web. En particular, i a tall
d’exemple, EL PROPIETARI DE LA WEB no es fa responsable de les
actuacions de tercers que vulnerin drets de propietat intel·lectual i
industrial , secrets empresarials, drets a l’honor, a la intimitat
personal i familiar i a la pròpia imatge, així com la normativa en
matèria de competència deslleial i publicitat il·lícita.

Així mateix, EL PROPIETARI DE LA WEB declina qualsevol
responsabilitat respecte a la informació que es trobi fora d’aquesta web
i no sigui gestionada directament pel nostre webmaster. La funció dels
links que apareixen en aquesta web és exclusivament la d’informar
l’usuari sobre l’ existència d’altres fonts susceptibles d’ampliar els
continguts que ofereix aquest lloc web. EL PROPIETARI DE LA WEB no
garanteix ni es responsabilitza del funcionament o accessibilitat els
llocs enllaçats, ni suggereix, convida o recomana la visita als
mateixos, de manera que tampoc serà responsable del resultat obtingut.
EL PROPIETARI DE LA WEB no es responsabilitza de l’establiment
d’hipervincles per part de tercers .

4 . POLÍTICA DE PRIVACITAT

Quan precisem obtenir informació per la seva banda , sempre li
demanarem que ens la proporcioni voluntàriament de forma expressa. Les
dades demanades a través dels formularis de recollida de dades del lloc
web o altres vies seran incorporades a un fitxer de dades de caràcter
personal degudament inscrit en el Registre General de Protecció de Dades
de l’Agència Espanyola de Protecció de Dades, del qual és responsable
EL PROPIETARI DE LA WEB. Aquesta entitat tractarà les dades de forma
confidencial i exclusivament amb la finalitat d’oferir els serveis sol ·
licitats, amb totes les garanties legals i de seguretat que imposa la
Llei Orgànica 15/1999 , de 13 de desembre, de Protecció de Dades de
Caràcter Personal, el Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre i la
Llei 34/2002 , de 11 de juliol, de Serveis de la Societat de la
Informació i Comerç Electrònic.

EL PROPIETARI DE LA WEB es compromet a no cedir, vendre, ni compartir les dades amb tercers sense la seva aprovació expressa.

Així mateix, RESTAURANT CAN PAU, SL cancel·larà
o rectificarà les dades quan resultin inexactes, incompletes o hagin
deixat de ser necessàries o pertinents per a la seva finalitat, de
conformitat amb el que preveu la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de
desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal.

L’usuari podrà revocar el consentiment prestat i exercir els drets
d’accés, rectificació, cancel·lació i oposició dirigint-se al domicili
social de RESTAURANT CAN PAU, SL, situat a CTRA. DE LA
JONQUERA A CANTALLOPS, KM 6,7 – 17708 CANTALLOPS – (GIRONA),
identificant degudament i indicant de forma visible el concret dret que
s’exerceix .

EL PROPIETARI DE LA WEB adopta els nivells de seguretat corresponents
requerits per la citada Llei Orgànica 15/1999 i altra normativa
aplicable. No obstant això, no assumeix cap responsabilitat pels danys i
perjudicis derivats de alteracions que tercers poden causar en els
sistemes informàtics, documents electrònics o fitxers de l’usuari.

EL PROPIETARI DE LA WEB podrà utilitzar cookies durant la prestació
serveis del lloc web. Les cookies són fitxers físics d’informació
personal allotjats en el propi terminal de l’usuari. L’usuari té la
possibilitat de configurar seu programa navegador de manera que
s’impedeixi la creació d’arxius cookies o es adverteixi de la mateixa.

Si opta a abandonar el nostre lloc web a través d’enllaços a llocs
web no pertanyents a la nostra entitat , EL PROPIETARI DE LA WEB no es
farà responsable de les polítiques de privacitat d’aquests llocs web ni
de les cookies que aquests puguin emmagatzemar en l’ordinador de l’
usuari.

La nostra política respecte al correu electrònic se centra a remetre únicament comunicacions que vostè hagi sol·licitat rebre.

Si prefereix no rebre aquests missatges per correu electrònic li
oferirem a través els mateixos la possibilitat d’exercir el seu dret de
cancel·lació i renúncia a la recepció d’aquests missatges, de
conformitat amb el que disposa el títol III, article 22 de la Llei 34
/2002 de Serveis per a la Societat de la Informació i de Comerç
Electrònic.

5 . PROCEDIMENT EN CAS DE REALITZACIÓ D’ACTIVITATS DE CARÀCTER IL·LÍCIT

En el cas que qualsevol usuari o un tercer consideri que existeixen
fets o circumstàncies que revelin el caràcter il·lícit de la utilització
de qualsevol contingut i / o de la realització de qualsevol activitat
en les pàgines web incloses o accessibles a través del lloc web, haurà
d’enviar una notificació al PROPIETARI DE LA WEB identificant-se
degudament, especificant les suposades infraccions i declarant
expressament i sota la seva responsabilitat que la informació
proporcionada a la notificació és exacta.

Per a tota qüestió litigiosa que incumbeixi al lloc web del
PROPIETARI DE LA WEB , serà d’aplicació la legislació espanyola, sent
competents els Jutjats i Tribunals de GIRONA ( Espanya ).

6 . PUBLICACIONS

La informació administrativa facilitada a través del lloc web no
substitueix la publicitat legal de les lleis, normatives, plans,
disposicions generals i actes que hagin de ser publicats formalment als
diaris oficials de les administracions públiques, que constitueixen
l’únic instrument que dóna fe de la seva autenticitat i contingut. La
informació disponible en aquest lloc web s’ha d’entendre com una guia
sense propòsit de validesa legal.

Desplaça cap amunt